BİLDİRİ DETAY

Mehmet Gürkan GÜROK
TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET VE AKILLI TELEFON KULLANIMININ DİKKAT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Son yıllarda hayatımızda daha fazla yer edinen internet ve buna bağlı teknolojik ilerlemeler bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin internet ve akıllı telefon kullanım sürelerinin, dikkat düzeyleri üzerine etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimlerini sürdüren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 50 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik veri formunun yanı sıra Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği- Dikkat bölümü uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan son sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 23.96±1.442 olarak saptanmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalaması 78.68±24,77 young internet bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalaması 27.58±7,02, dikkat eksikliği bölüm toplam puanı 9.28±6,22 şeklindedir. Dikkat eksikliği puanları ile akıllı telefon bağımlılığı ve young internet bağımlılığı puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (sırasıyla r=0.41, p=0.03; r=0.45; p=0.01). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı ölçekleri ile dikkate eksikliği düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. İnternet kullanım sürelerinin artmasıyla ruhsal, davranışsal ve sosyal sorunların arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak dikkat gibi önemli bir bilişsel yeti üzerine etkisi net değildir. Çalışmamızın sonuçlarının da desteklediği olası olumsuz bir etki günlük performanslarında dikkatin önemli bir yer aldığı tıp fakültesi öğrencileri ve benzeri gruplarda internet ve akıllı telefon kullanımını sınırlanması önemine işaret etmektedir. Kontrolsüz internet kullanımının olası zararlarını önlemek amacıyla bu konuda yapılacak çalışma ve önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnternet kulanımı, Akıllı telefon kullanımı, Dikkat, Tıp öğrencisi 


Keywords: